Aktualności
 

Przyznaniu tytułu Wybitnego Polaka w Norwegii w dziedzinie Nauka dla prof. Józefa Pacyny

Od 1981r. prof. Jozef Pacyna pracuje w  Norweskim Instytucie Badań Atmosfery – NILU (Norwegian Institute for Air Research), wiodącym na świecie ośrodku naukowym, badającym wpływ działalności człowieka na zmiany globalne, regionalne i lokalne środowiska oraz na zdrowie ludzi.(www.nilu.no). Jest dyrektorem  NILU d/s badań oraz dyrektorem  Departamentu Efektów Środowiskowych i Ekonomii. W roku 2001 prof. Pacyna utworzył NILU Polska Sp. z o.o., (www.nilupolska.eu) NILU w Katowicach dla promocji i dystrybucji w Polsce skandynawskich technologii do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest Prezesem Zarządu tej firmy. Prof. Pacyna jest też wykładowcą na Politechnice Gdańskiej, po otrzymaniu nominacji profesorskiej od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2000. Byl tez profesorem wizytujacym na prestizowych uniwersytetach Yale i Univ. of Michigan w USA oraz na Chalmers University of Technology w Geteborgu i Univ. of London.

Główne tematy badań naukowych prof. Pacyny to: 1) badania źródeł i wpływu na zdrowie ludzi, głównych zanieczyszczeń toksycznych oraz możliwości eliminacji tych zanieczyszczeń, 2) wpływ emisji ze spalania węgla na środowisko w kontekście zmian klimatycznych, oraz 3) nowoczesne technologie do produkcji energii.

Do najważniejszych osiągnięć prof. Pacyny zaliczyć należy:

  • - pierwsze na świecie oszacowanie źrodeł i wpływu na środowisko 16 najbardziej toksycznych zanieczyszczeń. Wyniki tych badań spowodowały rozwój nauki w dziedzinie ochrony środowiska przed toksycznymi metalami ciężkimi oraz ich wplywem na zdrowie ludzi. W 2012r. w Rzymie otrzymal prestiżowa nagrode międzynarodowego środowiska naukowego za całokształt działaności naukowej, tzw. „Life Achievement Award”.

  • - doprowadzenie, poprzez 30 letnie badania naukowe nad źrodłami rtęci i jej wpływem na zdrowie ludzi  i środowisko, do utworzenia w 2013 r. przez ONZ międzynarodowej Konwencji Minamata do usuwania rtęci ze środowiska w skali globalnej,

  • - opublikowanie wyników badań w ponad 550 publikacjach, w tym 133 prac naukowych w czasopismach o renomie światowej i 45 książkach i rozdziałach książkowych.

  • - otrzymanie w 2006 r. nagrody the 2006 Lecturer of the Year Award, przyznanej przez American – Scandinavian Foundation.  

  • - udział w pracach nad przygotowaniem Norweskiego i EEA Mechanizmu Finansowego dla Polski i innych krajów europejskich. Z funduszy Mechanizmów korzystają dzisiaj dziesiątki jednostek naukowych w Polsce , oraz

- otrzymanie w 2010 r. Odznaki Honorowej „Bene Merito”, przyznanej przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej .

 

 

CO2, metan i wiele innych spraw

Rozmowa z profesorem Józefem Pacyną, dyrektorem ds. badawczych NILU i dyrektorem Department of Environmental Impacts and Economics przy NILU w czasopiśmie "ENERGIA". - więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja rtęciowa w Gdyni

W dniach 8-10 maja 2013r. w Gdyni dr Damian Panasiuk uczestniczył w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Rtęć w środowisku – Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka”. Konferencja organizowana przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego raz na trzy lata zbiera grono krajowych specjalistów od emisji i stężeń rtęci w środowisku. Tematem wystąpienia dr Panasiuka i A. Głodek były “Założenia scenariuszy emisji rtęci do powietrza do roku 2020”. Artykuł konferencyjny został opublikowany w trzeciej już monografii “Rtęć w środowisku” pod red. prof. L. Falkowskiej.

Autor: Damian Panasiuk 2013.05.14

 

Tekst konwencji Minamata

W dniach 13-19 stycznia 2013r. w Genewie odbyła się piąta sesja Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (The 5th session of the Intergovernmental Negotiating Committee, INC5). Na spotkaniu tym zaakceptowany został tekst konwencji rtęciowej z Minamata. Tekst w języku angielskim jest już dostępny na stronie UNEP.

Produkcja, import i eksport pewnych produktów zawierających rtęć (baterii poza guzikowymi o zawartości rtęci < 2%, kompaktowych lamp fluorescencyjnych z zawartością rtęci przekraczającą 5 mg na lampę, barometrów, termometrów, sfingomanometrów do pomiaru ciśnienia krwi itp. - zabronionych do wprowadzania na rynek UE) nie będzie dozwolona także w skali globalnej po 2020r. W praktyce dentystycznej każdy kraj powinien podjąć działania zmniejszające zużycie amalgamatu dentystycznego, na przykład ustalając cele krajowe czy promując stosowanie najlepszych praktyk środowiskowych (BEP).

W przemyśle każdy kraj powinien stosować najlepsze dostępne techniki (BAT) dla nowych żródeł emisji oraz podjąć działania zmierzające do redukcji emisji np. w formie krajowego planu dla istniejących źródeł. Dodatkowo przyjęto światowy zakaz stosowania elektrolizerów rtęciowych w produkcji chloru po 2025r.

Konwencja Minamata będzie wyłożona do podpisu na konferencji planowanej w japońskich miastach Kumamoto i Minamata w dniach 9-11 października 2013 r.

Autor: Damian Panasiuk 2013.04.03

 

Zmiana adresu

Z dniem 1 lutego 2013r. NILU Polska przeniosło się z Katowic do Parku Przemysłowego w Częstochowie.

Nowy adres to:

NILU Polska

ul. Wały Dwernickiego 117/121 pok. 309P

42-200 Częstochowa

 

Autor: Damian Panasiuk 2013.02.02

 

Panel ekspertów „Partnerstwo dla innowacyjności”

W dniu 16 stycznia 2013 r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się panel ekspertów “Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem”.

W czasie konferencji przedstawiono m.in. wyniki badań ankietowych NILU Polska dot. wykorzystania turystycznego zbiornika Goczałkowice. Szczegółowe wyniki i wnioski zawiera raport ZiZOZap pt. „Analiza potencjału turystycznego zbiornika Goczałkowice”.

Autor: Damian Panasiuk 2013.01.20

 

16th ICHMET (Międzynarodowa Konferencja Metale Ciężkie w Środowisku)

W ostatnim tygodniu września prof. Józef Pacyna, dr Elżbieta Pacyna i dr Damian Panasiuk wzięli udział w 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (16. Międzynarodowej Konferencji Metale Ciężkie w Środowisku) w Rzymie. Konferencja, która odbyła się w dniach 23-27 września 2012r., była kontynuacją serii konferencji organizowanych co dwa lata. Miejscem obrad 16th ICHMETu był Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum).

Prof. Pacyna przedstawił wyniki projektu GMOS oraz razem z Kyrre Sundsethem “A Novel Combination of Methods Developed for Decision Support on Abatement of Mercury in Europe”. Tematem wystąpienia dr Panasiuka i Anny Głodek było natomiast “Substance flow analysis for mercury emission in Poland”.

Profesorowie Jerome Nriagu i Józef Pacyna zostali uhonorowani przez Nicolę Pirrone nagrodą Lifetime Achievement Award za całokształt działalności (foto obok).

 

Autor: Damian Panasiuk 2012.10.01

 

Dalej

  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Opracowanie: Robert Malmur