MERSA
 

Tytuł: Ocena teraźniejszych i przyszłych emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych w Republice Południowej Afryki

Cel: Przegląd literaturowy południowo afrykańskiej energetyki w kontekście rtęci oraz opracowanie scenariuszy emisji rtęci do powietrza, wody i gleby w RPA

Zleceniodawca: NILU

Rodzaj projektu: R&D

Streszczenie
Celem projektu MERSA było określenie głównych źródeł emisji rtęci w RPA. Zebrano informacje na temat zawartości rtęci w węglach RPA, jak również dane n/t udziału węgla w sektorach energetycznym i przemysłowym. Przedstawiono wpływ, jaki na emisję rtęci w RPA ma wydobycie złota oraz związane z tym techniki ekstrakcji kruszcu za pomocą ciekłej rtęci. Przygotowana została baza danych o rodzajach i skutecznościach technologii oczyszczania spalin w elektrowniach oraz zakładach przemysłowych. Dalszym etapem prac w projekcie MERSA było opracowanie 3 scenariuszy dotyczących prognoz emisji rtęci z Republiki Południowej Afryki: Business-As-Usual (BAU), Policy Target (POT) and Deep Green (DEG). Raport zawiera przegląd metod redukcji emisji rtęci: Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT) oraz najnowszych, rozwojowych technik, umożliwiających maksymalną redukcję zanieczyszczenia (tzw. emerging methods). Na podstawie scenariuszy zostały przygotowane prognozy emisji rtęci do roku 2020. Prognozy zostały opracowane dla sektorów istotnych z punktu widzenia emisji Hg: energetyki, produkcji cementu, produkcji żelaza i stali oraz metali nieżelaznych, a także termicznej utylizacji odpadów.

Raporty
- Panasiuk D., Głodek A., Pacyna J.M., Scenarios of future emission for Mercury to the atmosphere in South Africa, MERSA Task 3 Report, Katowice 2008,

- Głodek A., Panasiuk D., Pacyna J.M., Collection of information on the content of Mercury in raw materials and type and efficiency of emission control equipment employed in the South Africans power plants, MERSA Task 1 Report, Katowice 2008.

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur