NILU - TURÓW
 
Tytuł: Prace wspomagające przygotowanie raportu końcowego z projektu PGE TURÓW.

Zleceniodawca: NILU

Streszczenie
Celem projektu NILU-TURÓW jest współpraca NILU i NILU Polska w przygotowaniu Raportu końcowego z projektu PGE TURÓW jak również udział w prezentacjach, wyjaśnieniach i konsultacjach społecznych dotyczących przygotowanego Raportu.

Tytuł: Wielowariantowe studium wykonalności projektu rewitalizacji mocy wytwórczych w Elektrowni Turów wraz z oceną oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów.

Zleceniodawca: Energoprojekt – Katowice S.A.

Streszczenie
Celem projektu TURÓW była współpraca NILU oraz NILU Polska z Energoprojekt – Katowice S.A. na rzecz Elektrownia Turów S.A. przy wykonywaniu Raportu OOŚ projektu rewitalizacji mocy wytwórczych w Elektrowni Turów.

Zadania realizowane w ramach projektu przez NILU Norwegia oraz NILU Polska dotyczyły:
- Wstępnej analizy oddziaływania na środowisko dla wariantów technologicznych.
- Współpracy w opracowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji niezbędnego do wznowienia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach wstępnej analizy oddziaływania na środowisko dla czterech wariantów technologicznych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza dokonano ustalenia aktualnego obciążenia w zasięgu oddziaływania elektrowni oraz prognozowanego obciążenia na środowisko w związku z planowaną instalacją nowego bloku energetycznego dla emitowanych substancji szkodliwych w powietrzu (pył, tlenek azotu, tlenki siarki, metale ciężkie) – emisja zanieczyszczeń poprzez chłodnię kominową. Opracowano też analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (z uwzględnieniem aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w regionie Liberec – Czechy).

Zakres prac dla następnie wybranego wariantu technologicznego- bloku 460MW z kotłem pyłowym na parametry nadkrytyczne- polegał na określeniu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych etapów budowy, eksploatacji i likwidacji bloku, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, w zakresie: emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej zakładu, wpływu planowanej inwestycji na krajobraz i klimat oraz określenie oddziaływania skumulowanego dla Elektrowni i innych inwestycji.

Raporty
- Raport dotyczący OOŚ dla projektu: Rewitalizacja Elektrowni Turów S.A., budowa bloku 460MW w miejsce likwidowanych bloków- emisje do powietrza.
- Raport OOŚ dla Elektrowni Turów S.A. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, krajobrazu, klimatu, oddziaływania skumulowanego w w/w zakresie.

 

 
  Partnerzy
 

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

 

NILU Innovation

 

Zintegrowany system wspomagający
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

 

Urząd Miasta Częstochowy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

    Opracowanie: Robert Malmur